POLÍTICA DE PRIVACITAT DEL LLOC WEB

 

 

OBJECTE

 

En compliment del que es disposa en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (d’ara en avant, LOPD) i en el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (d’ara en avant, RDLOPD), CONSUM, S. COOP. V.  (d’ara en avant, CONSUM) vol posar en coneixement de l’usuari del lloc web la política respecte del tractament i protecció de les dades de caràcter personal (d’ara en avant, Política de Privacitat) dels usuaris del lloc web www.consum.es (d’ara en avant, este lloc web o el lloc web).

 

L’usuari visitant és conscient que l’accés i l’ús dels servicis i continguts del lloc es fa davall la seua única i exclusiva responsabilitat.

 

CONSUM informa l’usuari del lloc web que en esta Política de Privacitat es contenen determinats aspectes relacionats amb el tractament de dades personals que CONSUM duu a terme com a responsable d’aquell a través del lloc web.

 

CONSUM posa en coneixement de l’usuari esta Política de Privacitat, que és acceptada expressament i plenament per l’usuari pel sol fet d’accedir al lloc web i/o utilitzar els servicis que s’hi contenen de forma personalitzada o mitjançant la comunicació de dades a CONSUM. Si esta Política de Privacitat fóra substituïda per una altra en tot o en part, la nova Política s’entendrà acceptada de forma idèntica a l’exposada. No obstant això, l’usuari del lloc web haurà d’accedir a esta Política de forma periòdica per a conéixer les successives versions que s’hi incloguen, encara que es recomana que l’usuari hi accedisca cada volta que pretenga accedir o fer ús dels servicis i continguts del lloc web.

 

En cas que l’usuari no accepte estes condicions generals, o bé les condicions particulars que regulen l’ús d’un determinat servici i/o contingut destinat als usuaris del lloc web i que esta entitat determine, l’usuari s’haurà d’abstindre d’accedir al lloc web o, si és el cas, abandonar-lo.

 

Així mateix, l’usuari queda informat que estes condicions seran d’aplicació subsidiària d’aquelles altres que sobre la mateixa matèria s’establisquen amb caràcter especial i siguen comunicades a l’usuari sense caràcter limitatiu a través dels formularis de petició de dades, bases reguladores dels concursos anunciats en el lloc web i/o les condicions dels servicis particulars, o qualssevol seccions del lloc web, de forma que estes polítiques quedaran com a complementàries de les anteriors en allò que no es contradiga.

 

S’informa l’usuari que qualsevol tractament de dades personals quedarà davall l’àmbit d’aplicació de la legislació vigent a Espanya en matèria de protecció de dades, establida per la LOPD i la seua normativa complementària i de desenvolupament.

 

A este efecte, s’entendrà per dada de caràcter personal qualsevol informació referent a persones físiques identificades o identificables –incloent-hi la dada del correu electrònic i/o l’adreça IP en el cas en què identifiquen inequívocament els interessats- i per usuari, qualsevol persona física identificada o identificable que comunique les seues dades de caràcter personal a CONSUM mitjançant correu electrònic, emplenament de formularis de recollida de dades, participació en concursos així com l’ús de qualsevol servici present en el lloc web que implique la comunicació de les seues dades personals a CONSUM i/o qualsevol altra forma de comunicació de dades a l’entitat esmentada.

 

IDENTIFICACIÓ DE LA RAÓ SOCIAL DEL RESPONSABLE DEL FITXER

 

CONSUM informa l’usuari del lloc web de l’existència de diversos tractaments i fitxers de dades personals que tenen com a responsable CONSUM, S. COOP. V. (CONSUM), amb domicili social a l’avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València), on s’arrepleguen i s’emmagatzemen les dades personals que l’usuari comunica a CONSUM a través d’este lloc web i els servicis que a través seu es posen a la disposició de l’usuari.

 

INFORMACIÓ SOBRE LES FINALITATS DE TRACTAMENT A QUÈ ES DESTINARAN LES DADES PERSONALS

 

L’usuari que accedix al lloc web de CONSUM no està obligat a proporcionar informació personal per a l’ús del lloc; per tant, qualsevol comunicació de dades a este efecte ho serà perquè l’usuari voluntàriament ha decidit una navegació o un ús personalitzat dels servicis. Per tant, l’enviament d’un correu electrònic a CONSUM, així com la comunicació per part de l’usuari a CONSUM de qualssevol altres dades personals a través de qualsevol mitjà, comporta o implica la prestació del seu consentiment lliure, inequívoc, específic, informat i exprés per al tractament de les seues dades personals per part de CONSUM.

 

No obstant això, CONSUM també disposa -en particular i sense caràcter limitatiu- de formularis de petició de dades personals i/o altres sistemes de recollida de dades, a través del lloc web, amb diferents finalitats, com són:

 

 • Recepció de suggeriments, comunicacions, comentaris, queixes, preguntes i altres qüestions dels usuaris de la web i atenció d’estes.

 • Recepció de currículums dels usuaris que estan interessats a participar en els processos de selecció que es desenvolupen en CONSUM, en vista dels llocs vacants o de nova creació que s’originen periòdicament.

 • Sol·licitud per a ser soci client de CONSUM i de la targeta “Món Consum” d’acord amb el que s’establix en les condicions de la targeta.

 • Sol·licitud d’alta i adhesió als servicis particulars de la web de CONSUM, d’acord amb el que s’establix en les condicions particulars per a la seua alta, adhesió i ús.

 • Sol·licitud d’informació sobre franquícies.

 • Sol·licitud d’informació per a proveïdors i/o potencials proveïdors de CONSUM a través dels quals, voluntàriament, poden contactar amb el departament responsable de CONSUM.

 • Sol·licitud de participació en els diferents servicis particulars, com poden ser concursos, esdeveniments i/o promocions, d’acord amb les bases reguladores corresponents.

 • Activació de l’opció de ser seguidor de CONSUM en les diferents xarxes socials en les quals CONSUM disposa de pàgina oficial, les seues dades seran tractades amb la finalitat de gestionar este espai en les xarxes socials i fer-lo partícip de les diferents activitats que es duguen a terme en estes.

 • Assistència a esdeveniments: CONSUM informa l’usuari que, amb la seua assistència a esdeveniments als quals s’inscriga a través dels formularis, adreces de correu electrònic o telèfons que es publiquen en este lloc web, autoritza que la seua imatge puga ser gravada en suport fotogràfic o de vídeo, i la difusió interna i/o externa d’esta imatge, en línia amb el que s’establix en la normativa vigent i de dret a la informació de CONSUM, estatuts i/o acords o normes que regulen l’esdeveniment, com ara cursos, tallers, concursos i assemblees, per la qual cosa, d’acord amb el que es disposa en la normativa vigent sobre protecció de dades i la Llei Orgànica 1/1982, de 5 de maig, sobre protecció civil del dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, s’informa l’usuari que la seua imatge pot arribar a ser inclosa en les publicacions de CONSUM (com la revista BIS), així com en la revista i publicacions externes (com la revista ENTRENOSOTROS) destinades als socis consumidors i en Internet en general o en la pàgina web o en xarxes socials on CONSUM estiga present mitjançant pàgines oficials. La publicació en Internet de les fotografies i/o enregistraments on aparega la imatge de l’usuari implica un tractament de dades amb abast universal de les dades de l’usuari, a les quals pot accedir qualsevol persona des de qualsevol país, inclosos els situats fora del territori de l’espai econòmic europeu o en estats que no ofereixen un nivell adequat de protecció d’acord amb el que es preveu en la normativa vigent sobre protecció de dades personals. En cas que no consenta este tractament, s’haurà d’abstindre d’inscriure’s i assistir o participar en els actes i esdeveniments esmentats, o si és el cas, situar-se en llocs no pròxims a la ubicació de les càmeres o fotògrafs o bé seguir les indicacions previstes en els formularis d’inscripció per a oposar-se a la captació, el tractament i la publicació de la seua imatge amb les finalitats indicades.

 

A més, en este lloc pot haver-hi d’altres formularis i servicis que, si escau, requerisquen la recollida i el tractament de dades dels usuaris a través del lloc web, i a l’efecte d’això CONSUM informarà els usuaris del tractament de les seues dades.

 

L’usuari ha de tindre en compte que la informació personal que arreplegue CONSUM a través d’este lloc web, els seus formularis i els diferents servicis particulars llocs a la seua disposició, només serà utilitzada per a propòsits limitats, com ara els exposats anteriorment i/o sense caràcter limitatiu, aquells que si és el cas siguen informats inequívocament de forma prèvia a la recollida i el tractament de les dades de l’interessat. En este sentit, es posa en coneixement de l’usuari que la informació que -en relació amb el tractament de dades de caràcter personal- publique CONSUM amb caràcter previ a la recollida de les dades, serà d’aplicació preferent al que s’establix en estes polítiques.

 

Finalment, CONSUM posa de manifest que generalment no sol·licita dades especialment protegides de l’usuari, entenent-se per estes d’acord amb els articles 7 i 8 de la LOPD les dades relacionades amb la raça o l’origen ètnic, les creences religioses, els antecedents penals, la salut física o mental o l’orientació sexual. En cas que es requerisca i siga necessari el tractament d’alguna de les dades personals esmentades, CONSUM sol·licitarà el consentiment exprés de l’usuari per a arreplegar i utilitzar eixa informació i comunicarà prèviament, inequívocament i expressament la finalitat de la recollida i el tractament d’esta informació.

 

IDENTIFICACIÓ DELS DESTINATARIS ALS QUALS CONSUM TINGA PREVIST DUR A TERME LA CESSIÓ DE DADES

 

CONSUM únicament té prevista la realització de cessions o comunicacions de dades que segons l’article 11.2.c. de la LOPD haja de dur a terme per a atendre les seues obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requerisca, d’acord amb la legislació vigent en cada matèria en cada moment, i si és el cas igualment, a altres òrgans com ara Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat, Jutges, Ministeri Fiscal, Tribunals, Tribunal de Comptes o Defensor del Poble.

 

Igualment CONSUM posa en coneixement de l’usuari que qualsevol altra cessió de dades que haja de fer serà posada en coneixement seu quan així ho preveja la LOPD, i l’informarà de manera expressa, precisa i inequívoca dels destinataris de la informació, de la finalitat a què es destinaran les dades i de la naturalesa de les dades cedides, o, si és el cas, quan la LOPD ho establisca, prèviament se sol·licitarà el consentiment inequívoc, específic i informat a l’usuari.

 

Finalment, es posa en coneixement de l’usuari que en l’ús de determinades aplicacions i servicis, com ara les relatives a xarxes socials, serà el mateix usuari qui decidisca les cessions de les seues dades personals que s’efectuaran a tercers, d’acord amb aquelles parts del servici, l’ús de les quals li permeten compartir voluntàriament informació amb altres usuaris del lloc web www.consum.es, tot això sense perjudici que CONSUM descriga detalladament en les polítiques de privacitat de les seues pàgines oficials quines informacions es compartixen, amb qui, i proporcionarà tota la informació que, en virtut de la LOPD i la seua normativa de desenvolupament, siga necessària.

 

ALTRES DESTINATARIS DE LA INFORMACIÓ

 

CONSUM advertix l’usuari que esta entitat només és responsable i garantix la confidencialitat, la seguretat i el tractament de les dades d’acord amb esta política, respecte de les dades de caràcter personal que arreplegue de l’usuari a través d’este lloc web, sense tindre cap tipus de responsabilitat en relació amb els tractaments i els usos posteriors de les dades personals que pogueren efectuar-se per tercers prestadors de servicis de la societat de la informació que pogueren accedir a estes dades respecte de la prestació dels seus servicis o l’exercici de la seua activitat.

 

Per tercers prestadors de servicis de la societat de la informació s’entendran -sense caràcter limitatiu- aquelles persones físiques o jurídiques que presten els servicis següents: (i) Transmissió per una xarxa de comunicació de dades facilitades pels destinataris del servici. (ii) Servicis d’accés a la xarxa esmentada. (iii) Servicis d’emmagatzemament o allotjament de dades. (iv) Subministrament de continguts o informació. (v) Prestadors de servicis de xarxes socials.

 

Així mateix, CONSUM no es fa responsable dels tractaments de dades que duguen a terme els tercers que establisquen hiperenllaços amb CONSUM ni d’aquells responsables als quals a través d’hiperenllaços CONSUM remet els usuaris del seu lloc web.

 

 

QUALITAT DE DADES

 

CONSUM advertix l’usuari que, excepte l’existència d’una representació constituïda legalment, cap usuari no pot utilitzar la identitat d’una altra persona i comunicar les seues dades personals, per la qual cosa l’usuari en tot moment haurà de tindre en compte que, si utilitza el correu electrònic, només hi pot incloure dades personals corresponents a la seua pròpia identitat i que siguen adequades, pertinents, actuals, exactes i verdaderes. A este efecte, l’usuari serà l’únic responsable enfront de qualsevol dany, directe i/o indirecte, que cause a tercers o a CONSUM per l’ús de dades personals d’una altra persona, o les seues pròpies dades personals quan siguen falses, errònies, no actuals, inadequades o impertinents. Igualment, l’usuari que comunique les dades personals d’un tercer respondrà davant d’este de l’obligació d’informació que s’establix en l’article 5.4 de la LOPD per a quan les dades de caràcter personal no hagen sigut recollides del mateix interessat, i/o de les conseqüències de no haver-lo informat.

 

DADES PERSONALS PUBLICADES EN EL LLOC WEB DE CONSUM

 

En relació amb les dades personals que es puguen publicar en el nostre lloc web, posem en coneixement de l’usuari que estes dades formen part d’un o diversos tractaments de dades titularitat i responsabilitat de CONSUM en el qual han sigut incorporades amb el consentiment previ informat dels interessats, i no poden ser tractades i reproduïdes lliurament per l’usuari del nostre lloc web o altres tercers -ni tan sols quan es faça referència al seu origen-, llevat que s’obtinga l’autorització i el consentiment informat previs del mateix interessat.

 

Les dades personals que podríem publicar en el nostre lloc web poden consistir, sense caràcter limitatiu, en qualsevol informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol altre tipus referent a persones físiques identificades o identificables, com ara el nom, els cognoms, l’adreça IP, l’adreça postal i/o electrònica, fotos, imatges d’esdeveniments celebrats per CONSUM i dades identificatives dels guanyadors o premiats de concursos, promocions o servicis organitzats o patrocinats per CONSUM.

 

Les dades personals publicades en el lloc web poden ser imatges dels directius, consellers o empleats de CONSUM, que es publiquen únicament per donar a conéixer l’adreça de cada departament de la cooperativa; imatges d’esdeveniments celebrats a o per CONSUM, així com imatges il·lustratives dels articles que contenen les revistes de CONSUM. Per tant, estes dades només podran ser utilitzades pels usuaris del lloc web amb l’única finalitat de conéixer les activitats desenvolupades en o per CONSUM o les activitats en les quals CONSUM ha col·laborat o participat, i queden expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació d’estes imatges a fitxers o tractaments de dades. En este lloc web també es publiquen dades dels participants en concursos i/o promocions amb l’única finalitat de donar a conéixer el nom de la persona guanyadora d’aquells i complir amb els principis de publicitat i transparència que regixen en les activitats que organitza CONSUM. Així mateix, també poden ser publicats els noms i els números de carnet de soci de les persones que envien a CONSUM trucs i/o receptes amb la finalitat que es publiquen en els diferents mitjans de comunicació de CONSUM, ja siguen convencionals o electrònics. Esta informació es publica amb l’única finalitat d’identificar els autors dels trucs i/o receptes, i queden expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la seua incorporació a altres bases de dades o fitxers.

 

En tot cas, esta enumeració té caràcter enunciatiu i no limitatiu i CONSUM podrà incloure altres dades personals al seu lloc web, que quedaran sotmeses a les limitacions d’ús que s’establixen en este apartat.

 

Per tant, totes les dades personals -incloses les imatges, vídeos, els textos, les dades i qualsevol altra informació que es publica en el nostre lloc web sobre persones físiques identificades i/o identificables- només podran ser utilitzades per l’usuari amb la finalitat de participar i gaudir del nostre lloc web i els seus servicis i continguts en la forma que s’establix en les condicions generals d’ús, les condicions particulars, esta Política de Privacitat i les recomanacions que puguem elaborar i publicar, amb finalitats privades i en el marc de la legalitat vigent, i sense ànim de lucre ni finalitats comercials de qualsevol naturalesa, i queden expressament prohibits qualssevol altres usos diferents dels assenyalats, inclosa la incorporació de les imatges o les dades a fitxers o tractaments i/o creació de bases de dades de persones i/o enviament de publicitat o cessió a tercers, sense el consentiment previ informat de l’usuari titular de les informacions i dades, sense que CONSUM siga responsable dels usos que els tercers usuaris dels nostres lloc web efectuen contravenint el que s’establix en este apartat.

 

En cap moment l’usuari no deu ni pot considerar que el lloc web de CONSUM és una font accessible al públic de la qual es puga fer una lliure disposició de les dades personals, informacions i continguts que es publiquen a través seu.

 

DADES DE MENORS O INCAPAÇOS

 

Si l’usuari és menor de catorze (14) anys o incapaç, CONSUM advertix de la necessitat de comptar amb el consentiment dels seus pares tutors o representants legals per a la comunicació de les seues dades personals a CONSUM, per la qual cosa CONSUM prega que s’abstinga d’utilitzar el servici de correu electrònic i que no es registre en cap servici o concurs de CONSUM si no compta amb el consentiment de pares, tutors o representants legals, sense que CONSUM siga en un altre cas responsable de les actuacions del menor o incapaç.

 

ACTUALITZACIÓ DE DADES

 

L’usuari és l’única font d’informació de les seues dades personals, per la qual cosa CONSUM li prega que, amb la finalitat de mantindre les seues dades actualitzades i posades al dia en tot moment d’acord amb els principis de la LOPD, comunique qualsevol variació d’estes a l’adreça postal Avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València) o enviant un correu a l’adreça electrònica atencionalcliente@consum.es.

 

Es recorda a l’usuari que per a procedir a l’actualització de les seues dades és necessari que acredite la seua identitat aportant fotocòpia del seu DNI o document vàlid en dret que acredite la seua identitat.

 

COOKIES

 

Per a assegurar que el lloc web està sent ben administrat i facilitar-hi una millor navegació, tant CONSUM com el/els proveïdor/s de servicis de web podran utilitzar “cookies” (arxius breus de text emmagatzemats en el navegador de l’usuari) o “web beacons” (imatges electròniques que permeten al lloc web comptar el nombre de visitants i usuaris que han ingressat en un lloc web en particular i accedir a certes “cookies”) per emmagatzemar i agregar informació. CONSUM podrà utilitzar estes ferramentes.

 

Quan l’usuari s’adherix o es dóna d’alta en els servicis particulars de la web, així com quan fa una navegació personalitzada amb comunicació prèvia a CONSUM de les seues dades personals, les cookies i l’ús de dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels destinataris o sol·licitants del servici serà necessari per a efectuar la transmissió de les comunicacions electròniques, o per a la prestació d’un servici de la societat de la informació sol·licitat expressament per l’usuari i destinatari dels dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en els seus equips terminals.

 

Per a més informació sobre la nostra política de cookies i dispositius d’emmagatzemament i recuperació de dades en equips terminals dels usuaris, l’usuari pot consultar la nostra Política de Cookies.

 

EXERCICI DELS DRETS D’OPOSICIÓ I REVOCACIÓ DEL CONSENTIMENT ATORGAT PER A LA RECEPCIÓ DE COMUNICACIONS COMERCIALS PER VIA ELECTRÒNICA

 

CONSUM informa l’usuari que, a l’empara dels articles 21.2 i 22.1 de la LSSICE té dret a oposar-se al tractament de les seues dades amb finalitats promocionals per a la recepció de comunicacions comercials, així com a revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a este efecte, en qualssevol dels casos (oposició i revocació), amb la simple notificació de la seua voluntat a CONSUM.

 

Per a fer-ho, en qualsevol cas pot sol·licitar la baixa del servici de recepció de comunicacions comercials:

 

 • Trametent un correu electrònic a CONSUM a l’adreça mundoconsum@consum.es amb l’assumpte BAIXA o BAIXA LSSICE o simplement indicant que no vol rebre més comunicacions comercials, indicant-hi la seua oposició.

 • Trametent un correu electrònic a CONSUM a l’adreça mundoconsum@consum.es amb l’assumpte BAIXA o BAIXA LSSICE o simplement indicant que no vol rebre més comunicacions comercials, indicant que hi revoca el seu consentiment.

 

 

A més, l’usuari pot rectificar directament les seues dades en “La meua àrea personal - Modifica les teues dades”.

 

EXERCICI DELS DRETS D’ACCÉS, RECTIFICACIÓ, CANCEL·LACIÓ I OPOSICIÓ

 

CONSUM informa l’usuari de la possibilitat d’exercitar els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició mitjançant sol·licitud escrita dirigida a CONSUM en l’adreça següent: Avinguda d’Alginet 1, 46460 Silla (València), o aquella que la substituïsca i es comunique en el Registre General de Protecció de Dades. A aquest efecte, l’interessat haurà d’enviar a CONSUM la comunicació escrita indicant la petició o el dret que exercita juntament amb una còpia del seu DNI o document vàlid en dret que acredite la seua identitat.

 

MESURES DE SEGURETAT ADOPTADES EN RELACIÓ AMB EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

 

CONSUM informa l’usuari que, d’acord amb el que es disposa en la LOPD i el RDLOPD, ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries per a garantir la seguretat de les dades de caràcter personal i evitar l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos a què estan exposats, bé provinguen de l’acció humana o del medi físic o natural, i que només registrarà dades de caràcter personal en fitxers que reunisquen les condicions que es determinen en el meritat Reglament en relació amb la seua integritat i seguretat i amb les dels centres de tractament, locals, equips, sistemes i programes. Igualment CONSUM garantix a l’usuari el compliment del deure secret professional respecte de les dades personals de l’usuari i del deure de guardar-les.

 

RECOMANACIONS ALS USUARIS

 

CONSUM recomana als usuaris que utilitzen les últimes versions dels programes informàtics per a la seua navegació per Internet, atesa la incorporació en estes de mesures de seguretat superiors.

 

Igualment CONSUM recomana als usuaris utilitzar els mecanismes de seguretat que tinguen al seu abast (servidors web segurs, criptografia, signatura digital, firewall, etc.) per a protegir la confidencialitat i la integritat de les seues dades en la mesura que els resulte necessari, atés que hi ha riscos de suplantació de la personalitat o violació de la comunicació.

 

CONSUM recorda als usuaris que Internet no és segur. Tanmateix, hi ha i es desenvolupen diferents mitjans que li permeten millorar la protecció de les seues dades. Així doncs, utilitze qualsevol mitjà que estiga al seu abast per a protegir les seues dades i les seues comunicacions, com ara la codificació legalment disponible per al correu electrònic confidencial i els codis d’accés al seu propi PC.

 

CONSUM advertix els usuaris que sempre que proporcionen informació personal per Internet per mitjà de correu electrònic, grups de notícies, fòrums de discussió, etc., tinguen present que esta informació pot ser recollida i tractada amb finalitats no desitjades pels usuaris, per la qual cosa CONSUM recomana als usuaris que s’informen sobre les polítiques de confidencialitat i privacitat dels llocs en línia que visiten.

 

CONSUM advertix als usuaris que tinguen present que, llevat que utilitzen mecanismes de xifratge, el correu electrònic en Internet no és segur. Els missatges de correu i els fòrums de discussió poden ser objecte de falsificació i suplantació de personalitat, cosa que s’ha de tindre en compte sempre que s’utilitzen. Si l’usuari no vol publicar la seua adreça electrònica, haurà de configurar el seu navegador perquè no deixe la seua adreça de correu en els servidors web als quals accedix.

 

ACTUALITZACIÓ DE LA POLÍTICA

 

Ocasionalment, CONSUM actualitzarà esta política de privacitat i tractament de dades personals dels usuaris del lloc web.

 

Qualsevol modificació d’esta política serà publicada en el lloc web de CONSUM i s’entendrà acceptada per l’usuari pel fet d’haver acceptat l’anterior, en el cas en què les modificacions no siguen substancials, i en tot cas, en la forma en què CONSUM pose a la seua disposició la nova política.

 

En tot cas serà responsabilitat de l’usuari accedir periòdicament a les polítiques de privacitat de CONSUM publicades a fi de conéixer-ne en tot moment l’última versió.

 

NUL·LITAT I ANUL·LABILITAT

 

En el cas que qualsevol clàusula o part d’esta Política de Privacitat resulte anul·lable o nul·la, íntegrament o en part, esta nul·litat o anul·labilitat no afectarà la validesa d’altres clàusules d’estes, sinó que es mantindran amb plena eficàcia i validesa, llevat que la part que al·legue la seua nul·litat o anul·labilitat prove que sense la clàusula que resultara nul·la o anul·lable no podran complir-se les finalitats perseguides per esta Política de Privacitat.

 

JURISDICCIÓ

 

Les parts, amb renúncia expressa al seu propi fur, se sotmeten per a la resolució de tots els litigis que pogueren derivar-se als Jutjats i Tribunals de València capital.

 

INFORMACIÓ DE CONTACTE

 

CONSUM rebrà amb agraïment els comentaris que l’usuari li puga proporcionar en relació amb esta política de privacitat i protecció de dades personals. A este efecte, o per a realitzar qualsevol consulta en relació amb aquella, l’usuari es podrà posar en contacte amb CONSUM tant per mitjà del correu electrònic atencionalcliente@consum.es, utilitzant el formulari “La teua opinió compta i molt” o mitjançant correu postal a l’adreça CONSUM, S. COOP. V. (CONSUM), avinguda d’Alginet, 1, 46460 Silla (València).