Durant l'adolescència, els joves experimenten grans canvis físics i és important que comprenguen que el balanç entre l'energia que consumixen i la que gasten ha d'estar equilibrat, si volen dur un estil de vida saludable. Per mitjà d'un quizz senzill refrescaran els conceptes bàsics d'alimentació saludable i, amb creacions musicals de collita pròpia, exposaran a l'aula tot el que han aprés sobre com convé alimentar-se de manera sana i equilibrada.