Contes Consum - page 2

Títol:
Aigua fresca i clara per a una dieta equilibrada
8a Edició del Concurs de Contes Consum. Dia Mundial del Consumidor
Biblioteca de Consum de la Cooperativa Consum
© CONSUM S. COOP. V
Av. d’Alginet, 1 – 46460 Silla
Any de divulgació 2013
Qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública o transformació
d’esta obra només pot ser realitzada amb l’autorització de Consum S. Coop. V.
Primera Edició:
Setembre 2013
Tiratge:
2.000 exemplars
Maquetació:
Engloba
Impressió:
Este llibre s’ha imprés a Futurgrafic SCCL, empresa certificada ISO 9001,
ISO 14001, EMAS i cadena de custòdia FSC
®
.
Per a esta publicació s’ha utilitzat paper Conquerot Texture de 300g per a la coberta
i offset blanc Print Speed de 110 g per a l’interior. Els dos papers estan certificats
FSC®, fet que garantix una gestió responsable, tant en la part ambiental com en la
social, dels boscos originaris de la fibra de paper.
L’ús de paper certificat FSC millora la gestió forestal, afavorix evitar el sobreconsum i
el desaprofitament, garantix els drets dels pobles indígenes, promou les oportunitats
d’ocupació i protegix els drets dels treballadors i afavorix la conservació de la diversitat
biològica, entre altres accions.
Depòsit legal: V2590-2013
1 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,...90
Powered by FlippingBook